فروشگاه شارژ و اینترنت

اطلاعات تماس فروشگاه:


آدرس اینستاگرام:   ardbit.sharj


کد فروشنده : ard0001201

اینترنت یک روزه شبانه یک گیگ
قیمت: 900 تومان

5 اردبایت

2

اینترنت هفتگی 5 گیگ 6 تا 12ظهر
قیمت: 5000 تومان

3,000 تومان + 10 اردبایت + 9% مالیات بر ارزش افزوده

3

اینترنت هفتگی 3 گیگ 6 تا 12ظهر
قیمت: 4000 تومان

2,000 تومان + 10 اردبایت + 9% مالیات بر ارزش افزوده

4

اینترنت ماهانه 12 گیگ 6تا 12 ظهر
قیمت: 10 هزار تومان

6,000 تومان + 20 اردبایت + 9% مالیات بر ارزش افزوده

5

اینترنت ماهانه شبانه 12 گیگ
قیمت: 5900 تومان

2,000 تومان + 20 اردبایت + 9% مالیات بر ارزش افزوده

6

اینترنت یک روزه یک گیگ شبانه(2 تا 7صبح)
قیمت: 900 تومان

5 اردبایت

7

اینترنت یک روزه 100 مگ
قیمت: 2200 تومان

1200 تومان + 5 اردبایت + 9% مالیات بر ارزش افزوده

8

اینترنت هفتگی 300 مگ
قیمت: 5500 تومان

3,000 تومان + 12 اردبایت + 9% مالیات بر ارزش افزوده

9

اینترنت هفتگی 2 گیگ (2 تا 7 صبح)
قیمت: 1500 تومان

8 اردبایت

10

ااینترنت ماهانه 5 گیگ (2 تا 7 صبح)
قیمت: 4500 تومان

2500 تومان + 10 اردبایت + 9% مالیات بر ارزش افزوده

11

اینترنت ماهانه 2 گیگ
قیمت: 14 هزار تومان

10,000 تومان + 20 اردبایت + 9% مالیات بر ارزش افزوده