رستوران ابوالحسنی

اطلاعات تماس:


شماره تماس:   09121241631


ارائه در تهران ، محدوده خیابان پانزده خرداد


کد فروشنده : ard00011cچلو کوبیده(دو سیخ)
قیمت: 13 هزار تومان

9 هزار تومان + 15 اردبایت
چلو جوجه
قیمت: 13 هزار تومان

9 هزار تومان + 15 اردبایت
چلو مرغ
قیمت : 15 هزار تومان

12 هزار تومان + 20 اردبایت
چلو لقمه
قیمت: 13 هزار تومان

9 هزار تومان + 15 اردبایت