چادر

اطلاعات تماس:


آدرس اینستاگرام:  ardbit_hejab


شماره تماس:   09117729390


ارسال به سراسر کشور


کد فروشنده : ard0000cbچادرقجری جنس ندا زمرد
قیمت : 240 هزار تومان

230 هزار تومان + 50 اردبایت
چادردانشجویی ندازمرد
قیمت : 220 هزار تومان

210 هزار تومان + 50 اردبایت
چادرحسنی جنس ندا زمرد
قیمت : 240 هزار تومان

230 هزار تومان + 50 اردبایت
چادرلبنانی کرپ اسود
قیمت : 210 هزار تومان

200--> هزار تومان + 50 اردبایت